REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ QUIZ HOUSE

z dnia 21 listopada 2019 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie lub Polityce Prywatności użyte zostały następujące terminy należy przez nie rozumieć:
  1. APLIKACJA – Aplikacja mobilna o nazwie QUIZ HOUSE dostępna w systemie Android, do pobrania pod adresem: https://play.google.com/store/apps/details?id=co.quizhouse&hl=pl
  2. REGULAMIN – Niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji.
  3. USŁUGODAWCA lub ADMINISTRATOR - Adam Drzewicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
   Grupa MTB Adam Drzewicki
   ul. Adampolska 5/18
   03-913 Warszawa
   NIP: 584-249-73-34
   adres e-mail: kontakt@quizhouse.com, będący właścicielem praw do aplikacji i dostawcą Usług.
  4. REJESTRACJA - Procedura utworzenia przez Użytkownika w Aplikacji aktywnego Konta Użytkownika
  5. UŻYTKOWNIK - Osoba fizyczna, która:
   1. ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przeprowadziła proces Rejestracji w Aplikacji w celu utworzenia Konta Użytkownika lub
   2. ukończyła 13 lat, posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych i przeprowadziła proces Rejestracji w Aplikacji w celu utworzenia Konta Użytkownika za zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  6. KONTO UŻYTKOWNIKA - Wizytówka Użytkownika zarejestrowanego w Aplikacji, widoczna dla wszystkich Użytkowników Aplikacji, zawierająca fakultatywne i obligatoryjne dane Użytkownika i dane o Użytkowniku w postaci:
   1. imienia i nazwiska lub pseudonimu (obligatoryjnie);
   2. fotografii lub oznaczenia graficznego Użytkownika (fakultatywnie);
   3. liczba rozegranych Quizów, w tym wygranych i przegranych (obligatoryjnie);
   4. liczba znajomych w Aplikacji (obligatoryjnie);
   5. Lista sześciu najczęściej i najlepiej rozegranych przez Użytkownika Quizów (obligatoryjnie);
   6. miejsce Użytkownika w rankingach;
  7. QUIZ - Funkcjonalność Aplikacji polegająca na umożliwieniu Użytkownikom uczestnictwa w grze polegającej na wyborze prawidłowych odpowiedzi na wprowadzone do Aplikacji przez Usługodawcę lub innych Użytkowników pytania i zbieraniu punktów w celu osiągnięcia jak najwyższej pozycji w rankingu Użytkowników.
  8. PYTANIA UŻYTKOWNIKÓW - Treść zadań dodawanych do Quizów przez Użytkowników zawierająca pytanie, odpowiedzi błędne, odpowiedź prawidłową i fakultatywnie pomocnie elementy graficzne, fotograficzne, audio lub audiowizualne.
  9. QUIZ SPONSOROWANY - Quiz tematyczny służący reklamie i promocji sponsora Quizu.
  10. KONKURS - Quiz lub Quiz Sponsorowany, których zasady reguluje odrębny regulamin dostępny wraz z treścią Konkursu, który umożliwia Użytkownikom w ograniczonym czasie rywalizację w celu zdobycia jak najwyższej liczby punktacji lub punktacji i czasu odpowiedzi na pytania w zamian za nagrody.
  11. USŁUGI - Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji, które polegają w szczególności na:
   1. umożliwieniu samodzielnej rozgrywki lub rywalizacji z innymi użytkownikami w grze mającej postać Quiz
   2. umożliwieniu kontaktu z innymi użytkownikami i tworzenia sieci społecznościowej
   3. umożliwieniu dodawania Pytań Użytkowników do bazy Quizów zawartej w Aplikacji;
   4. otrzymywanie notyfikacji o wydarzeniach w Aplikacji;
   5. uczestnictwo w Quizach Sponsorowwanych i Konkursach
  12. POLITYKA PRYWATNOŚCI - Polityka Prywatności Aplikacji, informująca Użytkowników m.in.:
   1. jakie dane osobowe Użytkowników przetwarza Administrator,
   2. jak Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników,
   3. do jakich celów Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników,
   4. w jaki sposób Użytkownicy mogą sprawować kontrolę nad swoimi danymi osobowymi w Aplikacji.
  13. DANE OSOBOWE - Wszystkie informacje o Użytkowniku zidentyfikowanym lub możliwym d,zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  14. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw , sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Regulamin wraz z Polityką Prywatności Aplikacji, która stanowi jego integralną część, dostępne są w Aplikacji oraz pod adresem: https://quizhouse.co/terms/ w taki sposób, iż każdy Użytkownik może je pobrać, utrwalić i wydrukować
 3. Warunkiem świadczenia Usług przez Usługodawcę jest przeczytanie i akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 4. Usługodawca nie pobiera żadnych opłat związanych z pobraniem Aplikacji i Rejestracją.
 5. Z chwilą zakończenia procesu Rejestracji w Aplikacji dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą Umowy, której treść stanowi niniejszy Regulamin i rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
 6. Czasem właściwym dla Usługodawcy jest czas UTC+1:00.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE.

 1. Prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji i korzystanie z Usług oferowanych przez Usługodawcę, możliwe jest pod warunkiem, że Użytkownik spełni określone warunki techniczne:
  1. posiada urządzenie mobilne wyposażone w system operacyjny Android w wersji 4.1 lub wyższej, które jest stale połączone z siecią Internet;
  2. posiada czynne i prawidłowo skonfigurowane konto w serwisie społecznościowym Facebook lub Google.
 2. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywne połączenie internetowe. Usługodawca nie jest dostawcą usług transmisji danych. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji. Usługodawca zaleca Użytkownikom Aplikacji korzystanie z Aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.
 3. Celem uruchomienia Aplikacji należy pobrać ją przy pomocy aplikacji Google Play. Zabronione jest pozyskiwanie oraz korzystanie z Aplikacji pozyskanej w jakikolwiek inny sposób.

III. REJESTRACJA W APLIKACJI.

 1. Korzystanie z Usług oferowanych przez Usługodawcę, możliwe jest pod warunkiem, że Użytkownik prawidłowo zrealizuje procedurę Rejestracji skutkującą założeniem Konta Użytkownika.
 2. Po pobraniu i otworzeniu Aplikacji każdy Użytkownik, spełniający warunku, o których mowa w pkt II. Regulaminu może dokonać Rejestracji Konta Użytkownika poprzez weryfikację i połączenie Konta Użytkownika z kontem użytkownika w serwisie Facebook albo Google.
 3. Integracja Konta Użytkownika z kontem użytkownika w Serwisie Google lub Facebook jest możliwa pod warunkiem zaakceptowania każdorazowego regulaminu Facebook lub Google, w szczególności zawartych tam zasad udostępniania treści i danych użytkowników, zasad bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych, a także ochrony praw innych osób. Aplikacja nie publikuje żadnych treści na kontach Użytkownika w serwisie Facebook i Google.
 4. Warunkiem utworzenia Konta Użytkownika jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiednich pól.
 5. Po pozytywnym zakończeniu Rejestracji Użytkownika w Aplikacji, Użytkownik dysponuje indywidualnym Kontem Użytkownika, w ramach którego m.in.:
  1. Użytkownik może dodać informacje dotyczące swojego: imienia i nazwiska lub pseudonimu, fotografię lub inne oznaczanie graficzne;
  2. Użytkownik może edytować dane, o których mowa w lit. a) powyżej, jeżeli Rejestracja nastąpiła wskutek połączenia Konta Użytkownika z kontem użytkownika w serwisie Facebook albo Google (dotyczy danych pobranych automatycznie wyłącznie w zakresie danych publicznych udostępnionych w serwisie Facebook lub Google);
  3. grać w Quizy samodzielnie lub z innymi Użytkownikami oraz zgłaszać zastrzeżenia do pytań;
  4. oglądać profile innych Użytkowników i zapraszać ich do wspólnej gry w Quiz;
  5. przeglądać Quizy dostępne w Aplikacji;
  6. dodawać Pytania Użytkownika do Quizów.
 6. Każde Konto Użytkownika musi posiadać co najmniej nazwę Użytkownika. Przy Rejestracji za pośrednictwem Serwisu Facebook i Google nazwa Użytkownika pobierana jest automatycznie z tych serwisów, a następnie może być edytowana przez Użytkownika.
 7. Zabronione jest wprowadzanie do Aplikacji i Konta Użytkownika danych osób trzecich lub odesłań do witryn internetowych (linków), a także treści o charakterze sprzecznym z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności o charakterze pornograficznym i dyskryminującym ze względu na płeć, rasę, wyznanie, orientację, pochodzenie itd.
 8. Niezależnie od danych wprowadzonych do Konta Użytkownika fakultatywnie przez Użytkownika, każde Konto Użytkownika zawiera widoczne dla wszystkich Użytkowników informacje o:
  1. pseudonimie Użytkownika (wprowadzonym przez Użytkownika lub pobranym automatycznie z Serwisu Facebook / Google);
  2. liczbie punktów zdobytych wskutek uczestnictwa Użytkownika w Quizach i miejsce Użytkownika w rankingu w każdym Quizie;
  3. liczbie wygranych, zremisowanych i przegranych pojedynków z innymi Użytkownikami;
  4. lista obserwowanych Użytkowników i lista Użytkowników, którzy obserwują Konto Użytkownika;
  5. lista obserwowanych i ulubionych Quizów Użytkownika.
 9. Użytkownicy mogą przeglądać wizytówki kont wszystkich Użytkowników Aplikacji, a także wyszukiwać Użytkowników za pomocą imienia i nazwiska lub pseudonimu i zapraszać w ten sposób wyszukanych Użytkowników do udziału w Quizie.
 10. Usługobiorca zaleca Użytkownikom ostrożność w dodawaniu do Kont Użytkowników danych poufnych i innych danych osobowych, niż dane umożliwiające wyszukanie Użytkownika.
 11. Użytkownik może w dowolnym czasie usunąć Konto Użytkownika i odinstalować Aplikację. Usunięcie Konta Użytkownika trwale usunie dane Użytkownika i dane o Użytkowniku z Aplikacji. Odinstalowanie Aplikacji nie powoduje usunięcia Konta Użytkownika z Aplikacji.

IV. KORZYSTANIE Z USŁUG

 1. Usługi dostępne w Aplikacji są świadczone na rzecz Użytkowników nieodpłatne.
 2. W ramach korzystania z Usług Użytkownicy mają możliwość m.in.:
  1. przeprowadzenia samodzielnej gry w Quiz lub rywalizowania z innymi Użytkownikami podczas Quizu, przy czym wybór trybu gry w Quiz oraz w razie wyboru tryby rywalizacji, wybór ewentualnego Użytkownika zaproszonego do pojedynku należy każdorazowo do Użytkownika zaś Użytkownik wybrany przez innego Użytkownika do wspólnego udziału w Quizie w ramach rywalizacji, nie musi przyjmować zaproszenia i uczestniczyć w Quizie;
  2. udziału w Quizach sponsorowanych i Konkursach przeprowadzanych przez Usługodawcę i na zlecenie partnerów handlowych Usługodawcy;
  3. dodawania Pytań Użytkowników do Quizów w Aplikacji;
  4. tworzenia sieci znajomych i obserwowanych Użytkowników;
 3. Lista i kategorie Quizów widoczne są dla Użytkowników w głównym oknie Aplikacji.
 4. Usługodawca może edytować lub usuwać dostępne Quizy, Pytania Użytkowników, dodawać nowe Quizy lub nowe pytania i odpowiedzi do istniejących Quizów.
 5. Użytkownicy mogą samodzielne dodawać Pytania Użytkowników w ramach Quizów dostępnych w Aplikacji. Dodawane Pytania Użytkowników mogą być opatrzone odpowiednią grafiką lub zdjęciem załączonymi przez Użytkownika. Użytkownik przed dodaniem pierwszego Pytania Użytkownika zobowiązany jest dodatkowo potwierdzić, iż zapoznał się z wytycznymi w zakresie praw autorskich, określonymi w pkt. VI Regulaminu.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia dodanego przez Użytkownika Pytania Użytkownika lub jego poszczególnych elementów bez podawania powodu, jeżeli uzna lub otrzyma wiarygodną informację, iż dodane pytanie lub jego elementy naruszają lub mogą naruszać Regulamin, przepisy prawa, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich.
 7. Konkursy w Aplikacji podlegają odrębnym regulacjom określanym każdorazowo w regulaminie Konkursu. Regulaminy Konkursów są udostępniane Użytkownikom z poziomu Aplikacji przed przystąpieniem do uczestnictwa w Konkursie.

V. PRAWA AUTORSKIE.

 1. Aplikacja, w szczególności kod programowania oraz interfejs i poszczególne jego elementy (znaki towarowe i inne) stanowią utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie Autorskim i Prawach pokrewnych (Dz. U. 1994.24.83 z późn. zm.), do których autorskie prawa majątkowe przysługują Usługodawcy.
 2. Usługodawca udziela Użytkownikom niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej licencji do osobistego (niekomercyjnego) korzystania z Aplikacji z chwilą pierwszego uruchomienia Aplikacji. Udzielona licencja dotyczy wyłącznie następujących pól eksploatacji: pobieranie i korzystanie z Aplikacji w całości (wyświetlanie, odtwarzanie) na urządzeniach mobilnych przeznaczonych do osobistego użytku Użytkownika.
 3. Aplikacja umożliwia Użytkownikom zaopatrzenie Pytań Użytkowników w stosowny podpis celem wskazania autora, źródła lub rodzaju licencji do elementów Pytań Użytkowników o charakterze zdjęć, grafik, utworów audio lub audiowizualnych i innych, jeżeli jest to wymagane dla ich zgodnego z prawem zamieszczenia w Aplikacji.
 4. Użytkownik może dodać Pytanie Użytkownika do Quizu lub treści do Konta Użytkownika wyłącznie w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych okoliczności:
  1. Użytkownikowi przysługują nieograniczone prawami osób trzecich majątkowe prawa autorskie umożliwiające dodanie Pytania Użytkownika lub pliku graficznego do Konta Użytkownika;
  2. dodane Pytanie Użytkownika lub pliki graficzne w Koncie Użytkownika nie są objęte ochroną prawno-autorską;
  3. dodanie Pytania Użytkownika lub pliku graficznego do Konta Użytkownika dozwolone jest na mocy licencji umownej albo ustawowej.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność z prawem wszystkich treści wprowadzanych do Aplikacji, zarówno w zakresie danych i plików graficznych wprowadzanych w ramach Konta Użytkownika oraz w ramach Pytań Użytkownika.
 6. Każda osoba, w tym Użytkownik może zgłosić zastrzeżenia dotyczące Pytań Użytkowników, treści pytań zarejestrowanych w Aplikacji przez Usługodawcę lub naruszenia prawa/Regulaminu w ramach Kont Użytkowników. Zgłoszenia można dokonać:
  1. w formie pisemnej pod adresem siedziby Usługodawcy lub
  2. pod adresem poczty elektronicznej kontakt@quizhouse.com albo
  3. bezpośrednio w Aplikacji, przez funkcjonalność „zgłoś zastrzeżenie” dostępną po zakończeniu każdego Quizu.
 7. W odniesieniu do Pytań Użytkowników, które stanowią utwory w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.), z chwilą wprowadzenia do Aplikacji Pytań Użytkownika Użytkownik udziela Usługodawcy nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z Pytań Użytkownika dodanych przez Użytkownika w ramach Quizów. Udzielenie licencji następuje na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności:
  1. utrwalanie w każdej formie, w tym na nośnikach informacyjnych (CD-ROM, ZIP, DVD, Blu-ray, pendrive);
  2. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką: cyfryzacja, wprowadzenie do pamięci komputera, wprowadzenie do pamięci urządzenia przenośnego, wprowadzenie do sieci komputerowej, aplikacji mobilnych i webowych i udostępnianie w sieciach komputerowych, ,tym w Internecie i innych;
  3. wprowadzanie do obrotu; najem, sprzedaż, dzierżawa;
  4. dokonywanie przeróbek wynikających z konieczności zaadaptowania do konkretnej techniki zwielokrotnienia, utrwalania, wprowadzania do obrotu, najmu, sprzedaży, dzierżawy oraz reklamy i promocji Aplikacji lub przedsiębiorstwa Usługodawcy lub podmiotów z grupy kapitałowej Usługodawcy;
  5. wykorzystywanie (w tym łączenia z) we wszelkich materiałach i na wszelkich polach służących marketingowi, promocji i reklamie Aplikacji, Usługodawcy, podmiotów z grupy kapitałowej Usługodawcy lub partnerów handlowych Usługodawcy, w ramach (publikacje prasowe, materiały promocyjne, reklamowe, emisje TV, emisje w radio, wszelkie media elektroniczne i tradycyjne);
  6. publiczne wykonywanie (w tym wystawiania i wyświetlania) albo publicznego odtworzenia, wyświetlania i udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Pytań Użytkownika w czasie i miejscu przez siebie wybranym;
  7. nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną lub satelitarną;
  8. dowolne modyfikowanie Pytań Użytkownika obejmujące rozwój twórczy i zezwalanie podmiotom trzecim na rozwój twórczy Pytań Użytkownika i ich poszczególnych elementów, w tym zmiany, adaptacje, dodawanie elementów, aktualizacja i zmiany wszelkiego rodzaju.
 8. Z chwilą udzielenia licencji Usługodawca upoważniony zostaje do korzystania z Pytań Użytkownika zarówno w całości jak i w dowolnych fragmentach, do udzielania dalszych licencji dowolnym podmiotom trzecim, wykonywania wobec Pytań Użytkownika praw zależnych, zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Pytań Użytkownika osobom trzecim i posługiwania się utworami powstałymi wskutek wykonywania praw zależnych do Pytań Użytkownika na polach eksploatacji określonych w ust. 8 lit a-h powyżej.
 9. Użytkownik zobowiązuje się wobec Usługodawcy oraz osób trzecich wskazanych przez Usługodawcę nie wykonywać wobec Pytań Użytkownika autorskich praw osobistych oraz upoważnia Usługodawcę (a także strony trzecie upoważnione przez Usługodawcę) do wykonywania jego praw osobistych do Pytań Użytkownika, w szczególności do ich rozpowszechnienia bez oznaczenia autorstwa.
 10. Jeżeli Pytania Użytkownika zawierają wizerunek Użytkownika lub osoby trzeciej, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, iż jest należycie umocowany i upoważnia Usługodawcę, a także osoby trzecie, które otrzymały sublicencję na korzystanie z Pytań Użytkownika, do wykorzystywania tego wizerunku w zakresie określonym w ust. 7 li. a – h oraz ust 8 powyżej.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami, unikając naruszania praw osób trzecich. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Usługodawcy oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usług lub ich składowych, a także nie dokonywać samowolnej ingerencji w kształt lub treść Aplikacji.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za negatywne skutki naruszenia Regulaminu względem Usługodawcy oraz osób trzecich. W razie naruszenia Regulaminu przez użytkownika, Usługodawca może zawiesić Konto Użytkownika lub usunąć trwale usunąć Konto Użytkownika i tym samym zakończyć świadczenie Usług na rzecz Użytkownika.
 3. Usługodawca, w ramach współpracy z partnerami handlowymi, może udostępniać Użytkownikom w ramach Aplikacji odniesienia do różnych serwisów, w szczególności w ramach Konkursów i Quizów Sponsorowanych. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach tych serwisów oraz zasady konkursów określają poszczególne regulaminu tych serwisów lub regulaminy Konkursów, do których każdorazowo będzie odsyłał Usługodawca. Korzystanie z oferowanych serwisów i uczestnictwo w Konkursach i Quizach Sponsorowanych wymaga zapoznania się przez Użytkownika i akceptacji poszczególnych regulaminów.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność pytań i odpowiedzi w Quizach, w tym Pytań Użytkowników.
 5. W działaniu Aplikacji mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, wynikłe z konieczności konserwacji lub modernizacji Aplikacji lub systemów informatycznych obsługujących Aplikację. O planowanej przerwie w działaniu Aplikacji, Usługodawca będzie informował poprzez zamieszczenie w Aplikacji odpowiedniej informacji lub w ramach przesłania Użytkownikowi notyfikacji typu „push”.
 6. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Aplikacji lub poszczególnych Usług w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Aplikacji, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, Usługodawcę lub osoby trzecie.

VII. DANE OSOBOWE I REKLAMY.

 1. Dane Osobowe gromadzone przez Usługodawcę jako Administratora są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Aplikacji, RODO, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Rok: 2018. poz.: 1000) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219 ze zm.).
 2. Użytkownicy mają możliwość zablokowania wyświetlania reklam w Aplikacji za pośrednictwem Aplikacji, co wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty. Zablokowanie wyświetlenia reklam w Aplikacji nie blokuje reklam wewnętrznych (niedostarczanych przez dostawców zewnętrznych) związanych informacją o sponsorze Quizu Sponsorowanego lub fundatorach w Konkursach.
 3. Reklamy wyświetlane są w Aplikacji na podstawie Google Advertising ID. Każdy Użytkownik ma możliwość wyłączenia lub ograniczenia reklam preferencyjnych w swoim urządzeniu mobilnym.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

VIII. REKLAMACJE.

 1. Reklamacje dotyczące Usług winny być zgłaszane przez Użytkowników za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@quizhouse.com lub pocztą tradycyjną pod adresem:
  Grupa MTB Adam Drzewicki
  ul. Adampolska 5/18
  03-913 Warszawa
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail lub adres korespondencyjny wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca poinformuje o tym fakcie Użytkownika składającego reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji lub pocztą tradycyjną – w przypadku zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem,http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Influencer będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym,http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 459 ze zm.), RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Rok: 2018. poz.: 1000), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219 ze zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 683), Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 17 listopad 1964 kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. Z 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.).
 3. Regulamin może ulegać zmianom spowodowanym dodawaniem nowych Usług lub zmianom w obowiązujących przepisach prawa. Użytkownicy będą informowani o zmianie Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, umożliwiającym Użytkownikom akceptację zmienionego Regulaminu lub rezygnację z Usług Usługodawcy.
 4. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje treści zmienionego Regulaminu ma prawo odstąpić od Umowy w terminie określonym w ust. 3 powyżej. W tym celu Użytkownik winien usunąć Konto Użytkownika z Serwisu lub złożyć Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@quizhouse.com. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą otrzymania przez Usługodawcę informacji o odstąpieniu. Usunięcie Konta Użytkownika przed wejściem w życie nowego Regulaminu jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Użytkownicy nie są uprawnieni do przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w całości lub w części, na rzecz osób trzecich bez uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 6. Regulamin wraz z załącznikami stanowi całość Umowy między Użytkownikami a Usługodawcą.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2019 roku.